Kogumikud

EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 10 (305)/2016 KAASANDE
“KORTERIÜHISTUTELE 2016” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta kolmas kaasanne avaldab mitmeid korteriühistutele olulisi õigusakte. Muuhulgas saab ülevaate sellest, kuidas taotleda ja saada erinevaid korterelamu rekonstrueerimistoetusi.

Maht: 112 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 9 (304)/2016 KAASANDE
“TÖÖOHUTUS 2016” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta teine kaasanne annab põhjaliku ülevaate töökeskkonnaga seotud ohtudest ja riskidest ning leiab hulgaliselt soovitusi, kuidas töökeskkonda turvaliselt korraldada. Kaasanne valmis koostöös Tööinspektsiooniga.

Maht: 176 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 4 (299)/2016 KAASANDE 
“RAAMATUPIDAMISE TOIMKONNA JUHENDID 2016” TUTVUSTUS

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RT juhendid). Eesti Majanduse Teataja kaasanne toob lugejateni sellest aastast muudetud juhendite tekstid.

Maht: 128 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 12 (295)/2015 KAASANDE
“RAAMATUPIDAJALE 2015” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta neljandast kaasandest Raamatupidajale 2015 leiab teavet Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) kavandatavate muudatuste kohta, muudetava RTJ 6 – Kinnisvarainvesteeringud muutustega teksti. Kaasandes ilmuvad ka raamatupidamise seaduse ja riigi raamatupidamise üldeeskirja terviktekstid ning Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiiv.

Maht: 144 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 10 (293)/2015 KAASANDE
“ÄRISEADUSTIK 2015” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta kolmandast kaasandest leiab äriseadustiku värske tervikteksti ja 1Office Eesti juristi Katrin Allmäe selgituse 1. juulil 2015 kehtima hakanud äriseadustiku muudatustest, mida on nimetatud ka start-up-paketiks. Tänu nendele uuendustele on edaspidi osaühingusse osanikke ja investeeringuid, sh rahvusvahelisi investoreid, lihtsam kaasata ning osaühing saab põhikirjaga reguleerida võimalusi, mis varem olid lubatud vaid aktsiaseltsidele.

Maht: 176 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 8 (291)/2015 KAASANDE
“TÖÖANDJALE 2015” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta teisest kaasandest Tööandjale 2015 leiab sotsiaalmaksuseaduse, ravikindlustusseaduse ja töötuskindlustusseaduse terviktekstid ning infomaterjali töövõimetuslehe andmete edastamise kohta.

Maht: 176 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 4 (287)/2015 KAASANDE “EHITUS- JA PLANEERIMISÕIGUS 2015” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta esimesest kaasandest – Ehitus- ja planeerimisõigus 2015 – leiab ülevaate valdkonna olulistest seadusemuudatustest, kinnisvaramaakler Hillar Viksi arvamuse, mida uued seaduseraamid endaga kaasa võivad tuua ning õigusaktid – Ehitusseadustiku, Planeerimisseaduse ning Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse.

Maht: 160 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 12 (283)/2014 KAASANDE
“EUROOPA LIIDU TOETUSED” TUTVUSTUS

Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja Kadri Tali kirjutab, et Euroraha siht pole preemia, vaid head tulemused Eesti elus. Rahandusministeeriumilt saab nõuandeid, kuidas europrojekti kavandada. Samuti on kaasandes pikem ülevaade Euroopa Liidu erinevatest toetusskeemidest sellel eelarveperioodil. Lühiülevaade riigi sotsiaalmajanduslikust analüüsist ja Eesti regionaalarengu strateegia annavad ülevaate, kuhu Eesti 2014. aasta alguseks jõudnud on ja mida lähiaastatel saavutada loodetakse. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seadus selgitab, millises õiguslikus raamistikus toetust jagatakse. Valitsuse määrused “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” ning “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine” aga selgitavad juba täpsemat korda ja kontrolli, mis toetuste taotlemisega seotud.

Maht: 128 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 7/8 (278/279)/2014 KAASANDE
“KÄIBEMAKS 2014” TUTVUSTUS

Viimase aasta jooksul on üks ettevõtjate elu kõige enam puudutav arutelu käsitlenud käibemaksuseaduse muudatusi. Firmaautode maksustamise muutused, arvete deklareerimise kohustus ja mõned teisedki muudatused on olnud kogu ühiskonnas elava arutelu objektiks ja nende rakendumine praktikas toob lähikuudel ilmselt elevust nii maksumaksjate kui maksuhalduri tegevusse. Just seetõttu avaldab Eesti Majanduse Teataja oma tänavuse teise kaasandena käibemaksuseaduse muudatusi käsitleva kogumiku. Rahandusministeeriumi loal ilmuvad siin ministeeriumi kommentaarid käibemaksuseadusele 1. juuli seisuga. Lisaks saab uurida, milline käibemaksuseadus kehtib 1. jaanuarist 2015. Võimalik, et eelolevatel kuudel teeb seadusandja veel muudatusi, kuid usutavasti järgitakse õigustatud ootuse põhimõtet, mis näeb ette, et maksumuudatustest saab teada vähemalt pool aastat varem. Eesti Majanduse Teataja kord kuus ilmuvad numbrid hoiavad lugejaid seadusemuudatustega operatiivselt kursis.

Maht: 224 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 4 (275)/2014 KAASANDE
“KORTERIÜHISTUTELE 2014” TUTVUSTUS

Aasta esimesest Eesti Majanduse Teataja kaasandest Korteriühistutele 2014 leiab hiljuti vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistu seaduse, mis on ette nähtud jõustuma 1. jaanuaril 2018 ja ka praegu kehtiva korteriühistuseaduse. Uue seaduse seletuskiri toob välja, mis täpselt korteriomandi ja korteriühistu tegevusega seoses muutuma hakkab. Kaasandest leiab ka majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse Rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord. Korteriühistute toetusrühma esimees Riigikogus, Margus Hanson, selgitab tähtsamaid muudatusi uues seaduses. Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna nõunik Toivo Mängeli artikkel kirjeldab aga eluasemepoliitikat ning korteriühistute probleeme Euroopa Liidu riikides.

Maht: 192 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 12 (271)/2013 KAASANDE
“AVALIK TEENISTUS 2013” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta viimasest kaasandest Avalik teenistus 2013 leiab uue avaliku teenistuse seaduse tervikteksti, väljavõtteid avaliku teenistuse seaduse käsiraamatust, aga ka selgitusi selle kohta, milline on hea tava, mis lubab ametnikul olla koolitaja ja kuidas esitatakse majanduslike huvide deklaratsioone.

Maht: 160 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


EESTI MAJANDUSE TEATAJA NR 7-8 (266-267)/2013 KAASANDE “RAAMATUPIDAJALE 2013” TUTVUSTUS

Eesti Majanduse Teataja selle aasta teisest kaasandest Raamatupidajale 2013 leiab raamatupidamise seaduse tervikteksti, raamatupidamise sise-eeskirja näidise, raamatupidaja kutse-eetika koodeksi, Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt heaks kiidetud uuenenud raamatupidamisdirektiivi ja kommentaari sellele direktiivile.

Maht: 108 lk
Formaat: A5
Hind: 10,90 €
Ajakirja tellijale tasuta


2012. aasta kogumikud: "Võlaõigusseadus",  "Raamatupidamise Toimkonna Juhendid", "Käibemaksuseadus"

2011. aasta kogumikud: "Käibemaks", Liiklusseadus", "Raamatupidamise Toimkonna Juhendid"

2010. aasta kogumikud: “Maksud”, “Raamatupidajale”, “Euro kasutuselevõtmine Eestis”